Alechia

ALECHIA
ALumnivereniging EConomie & HandelsIngenieur van de Universiteit Antwerpen

Alechia 
werd opgericht door NSK-Alumni en Wikingsalumni. Dit gebeurde in samenwerking met de toenmalige Faculteit TEW (nu Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (FBE)) van de Universiteit Antwerpen.

Alechia zal de algemene waarden van de oprichtende verenigingen koesteren en hun jarenlange werking verderzetten. Wij waarborgen de continuïteit van de huidige succesvolle activiteiten en voorzien in een uitgebreide agenda met nieuwe initiatieven.

Als lid van Alechia kan u op heel wat voordelen rekenen!

De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen heeft meer dan 18.000 alumni die tewerkgesteld zijn in meer dan 5.000 ondernemingen en instellingen. Een aantal onder hen bekleedt een vooraanstaande positie in het economische, culturele, sociale en politieke leven.

Alechia wil het studentvriendelijke en onderwijsgedreven karakter versterken van de Universiteit Antwerpen in het algemeen en van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie in het bijzonder.

Op die manier wil zij bijdragen tot de uitstraling in de buitenwereld en tot de verdere groei van de Universiteit Antwerpen. Ook wil zij de solidariteit en de vriendschapsbanden bevorderen onder haar leden door informatie te verspreiden en allerlei bijeenkomsten te organiseren. Op die manier wil Alechia de samenwerking versterken tussen de faculteit en de universiteit enerzijds, en haar leden anderzijds.

Alechia wil haar leden helpen bij de start en de uitbouw van hun professionele carrière. Verder wil Alechia:

> Contacten tussen haar leden stimuleren.

> Haar leden betrekken bij belangrijke beslissingen en activiteiten van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en
Economie (curriculumherzieningen, accreditatie, initiatieven van permanente vorming, opzetten van
leerstoelen, onderzoeksprogramma's, bedrijfsbezoeken, seminaries, o.a. het Vlaams Wetenschappelijk
Economisch Congres).

> Nieuwe inzichten helpen verspreiden die resulteren uit bedrijfswetenschappelijk en economisch onderzoek.

> In samenwerking met Alumni Office een rol spelen bij het uittekenen van een alumnibeleid, bij de
tenuitvoerlegging van een strategie t.o.v. de afgestudeerden en bij het verwerven van fondsen.

> Een gevoel van betrokkenheid realiseren bij het reilen en zeilen van de FBE en de Universiteit Antwerpen.

> Tenslotte wenst Alechia de waarden uit te dragen die de Universiteit Antwerpen hoog in het vaandel voert als
daar zijn actief pluralisme, tolerantie, aandacht voor de minderbedeelden, aandacht voor het multiculturele,
objectiviteit, permanente kwaliteitsbewaking.


Alechia
vertegenwoordigt de alumni van de FBE bij de Vereniging Voor Economie (VVE) en duidt de Antwerpse leden voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur aan.